lesy ČR

14. února 2007 v 19:43 |  lesy a louky

LČR a ochrana ohrožených druhů živočichů a rostlin

Lesy České republiky, s. p. se z mnoha důvodů angažují v ochraně přírody. K těm hlavním nepochybně náleží snaha přispět k naplnění účelu zákona na ochranu přírody v souladu se Zásadami státní lesnické politiky, Lesnickou politikou LČR, Programem trvale udržitelného hospo-daření v lesích, Programem 2000 a dalšími dokumenty. Snad největším důvodem je ale skutečnost, že praktická odborná činnost na úseku ochrany přírodního prostředí je nedílnou historickou součástí činnosti lesníků.
Jednou z nejdůležitějších praktických činností prováděných na poli ochrany přírody je ochrana ohrožených druhů živočichů a rostlin. Ochranu ohrožených druhů provádíme mnoha způsoby. V zásadě se na celém spravovaném území snažíme o zachování či obnovu vhodného životního prostředí živočichů a rostlin, a to při současném respektování hospodářských aspektů. Kromě toho však podporujeme vzácné a ohrožené druhy také konkrétními přímo cílenými opatřeními, od omezení, změny či případně až úplného vyloučení hospodářské činnosti v zájmovém území (pěstební a výchovná činnost v lesních porostech, těžba dřeva, atd.) přes aktivní výchovu a osvětu veřejnosti až po vypouštění v zajetí odchovaných jedinců ohrožených druhů živočichů do volné přírody - tzv. reintrodukce.
Své nezastupitelné místo mezi těmito aktivitami mají např. oborní chovy bílého jelena či kozy bezoárové a reintrodukce sokolů, tetřevů a tetřívků. Jedná se o obnovu a posílení jejich přirozených populací pomocí vypouštění v zajetí odchovaných mláďat, sledování jejich aktivity po vypuštění a vyhodnocování získaných výsledků za účelem zefektivnění ochrany těchto druhů. Nezanedbatelná je i spolupráce s nevládními organizacemi, např. s ČSOP. V rámci této spolupráce je dlouhodobě řešeno množství projektů jako například inventarizace a ochrana ohrožených druhů dřevin a bylin, inventarizace a ochrana mravenišť, mapování výskytu vzácných a ohrožených druhů hmyzu, mapování výskytu a vytváření hnízdních možností pro zpěvné ptáky, dravce a sovy v lesích, ochrana velkých šelem, mapování výskytu a ochrana všech druhů netopýrů a vrápenců žijících v ČR a další konkrétní projekty jako je třeba periodické sčítání čápa černého.
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. hospodaří na 126 000 hektarech lesní půdy, což představuje přibližně pět procent lesní půdy v České republice. Na hospodaření v lesích se podílí šest divizí a 25 lesních správ. Jednotlivé divize se nacházejí v oblastech se zcela odlišnými přírodními podmínkami, které jsou dané zejména charakterem příslušné přírodní lesní oblasti a zastoupením vegetačních lesních stupňů. Každá z oblastí se vyznačuje osobitým charakterem lesních porostů, který má významný vliv na způsob a výsledky lesnického hospodaření jednotlivých divizí a lesních správ.
Pro divizi Hořovice, jež se z velké části leží v Brdské vrchovině, jsou typické porosty středních poloh s dominantním zastoupením smrku. Podobný charakter i složení dřevin mají podhorské smrkové porosty divize Horní Planá, která se nachází v přírodní lesní oblasti Šumava. Zcela odlišné přírodní podmínky nabízí divize Karlovy Vary, kde se prolínají jehličnaté i listnaté porosty rostoucí na ultrabazickém čedičovém podloží Doupovských hor. Převážně borovými porosty na přirozených borových stanovištích se vyznačuje divize Mimoň. Drahanská vrchovina se smíšenými lesními porosty, pro které je typická značná druhová rozmanitost, je domovem divize Plumlov. Divize Lipník nad Bečvou se vyznačuje velmi kvalitními smrkovými porosty, které pokrývají převážně náhorní rovinu, a listnatými porosty na jihozápadních a jižních svazích Oderských vrchů.
VLS ČR, s. p. vyznávají principy trvale udržitelného obhospodařování lesů, které je v dokumentech z helsinské konference o ochraně lesů v Evropě (1993) definováno jako "správa a využívání lesů takovým způsobem a v takovém rozsahu, který zachovává jejich biodiverzitu, produkční schopnost a regenerační kapacitu, vitalitu a schopnost plnit v současnosti i budoucnosti odpovídající ekologické, ekonomické a sociální funkce na místní, národní a globální úrovni, a které tím nepoškozují ostatní ekosystémy.
K dlouhodobým cílům lesního hospodaření VLS ČR, s. p. patří především obnova a udržení stability lesních ekosystémů, zvyšování druhové diverzity lesních dřevin přiblížení se přirozené skladbě lesů, zvyšování podílu přirozené obnovy lesních porostů, a tím udržení a rozvíjení genofondu lesních dřevin.
Lesnická činnost u VLS ČR, s. p. se skládá z několika hlavních oborů. Jedná se především o udržování semenných zdrojů, školkařství, pěstební činnost, těžební činnost a ochranu lesa.

Myslivost je součástí hospodářské činnosti VLS. Vzhledem ke své účelovosti nejsou režijní honitby pronajímány a výkon práva myslivosti na honebních pozemcích a redukční odstřel na nehonebních pozemcích vykonávají VLS ve své působnosti a na vlastní účet. Z hlediska rozsahu jsou rozhodující honitby ve volnosti dislokované v rámci jednotlivých divizí. Obory pro chov spárkaté zvěře jsou pouze u divize Mimoň, provoz bažantnice zajišťuje divize Lipník nad Bečvou. Zastoupení jednotlivých druhů zvěře je velmi rozmanité. Hlavní zvěří je spárkatá zvěř, která má v honitbách VLS vhodné prostředí.
Cílem mysliveckého hospodaření VLS ČR je dosažení odpovídajících stavů kvalitního genofondu zvěře. Normována je zvěř srnčí, jelení, mufloní a dančí, dále se ze spárkaté zvěře vyskytuje zvěř černá a v jedné honitbě zvěř sika. Nejlepší výsledky a nejkvalitnější trofeje jsou ve volných honitbách u zvěře jelení, v menší míře u mufloní zvěře. Kvalitní je oborní chov dančí a mufloní zvěře.
Důležitou součástí při výkonu práva myslivosti jsou poplatkové lovy tuzemskými a zahraničními loveckými hosty, které organizují a zabezpečují jednotlivé divize v rámci své působnosti. Mimo rozhodující individuální poplatkové lovy na trofejovou spárkatou zvěř jsou realizovány též společné lovy na holou spárkatou zvěř a černou zvěř. Významnou součástí myslivosti je hospodaření se zvěřinou, která je prostřednictvím vlastních a smluvních sběrných míst distribuována jak v tuzemsku, tak i do zahraničí.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama