Emise

14. února 2007 v 21:28 |  Jihomoravský kraj a Letonice
. OVZDUŠÍ
2.1 Emise
Jihomoravský kraj je v rámci ČR z hlediska emisí hlavních znečišťujících látek trvale pod celostátním průměrem. Významnou škodlivinou jsou dlouhodobě NOx. Na jejich produkci ve výši 79,6 % se podílejí mobilní zdroje, což je výrazně vyšší podíl než celostátní průměr. Podíl zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování ovzduší je naopak výrazně nižší než republikový průměr. Podíl středních zdrojů je v kraji marginální. V případě malých zdrojů je výrazně vyšší podíl kraje nad celostátním průměrem na emisích SO2, mírně vyšší v případě NOx a výrazně nižší u tuhých znečišťujících látek (TZL) a CO.
Oproti roku 2002 došlo v roce 2003 k nárůstu emisí ze stacionárních zdrojů u SO2 o 10 %, k nárůstu celkových emisí NOx o 0,7 % a CO o 2 % (důvodem byl vyšší podíl emisí z mobilních zdrojů, u stacionárních zdrojů emise NOx i CO poklesly), emise TZL zůstaly na stejné úrovni. Na emisích TZL se výrazně podílejí malé zdroje, které produkují 50 % celkových emisí. Současně se výrazně projevuje sekundární prašnost způsobená uvolňováním prachových částic ze zemědělských ploch.
Mobilní zdroje, kromě toho, že jsou nejvýznamnějším producentem emisí NOx, jsou také významným producentem CO ve výši 86 % a TZL ve výši cca 33 %.
Na území Jihomoravského kraje je evidováno celkem 119 zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší a 240 velkých zdrojů znečišťování ovzduší. Emisní stropy pro základní škodliviny stanovené v Národním programu České republiky jsou překračovány u SO2 a NOx, emisní strop je mírně překročen také u NH3.
Podle umělého kritéria součtu všech emisí na zdrojích jsou největšími znečišťovateli ČEZ a.s., elektrárna Hodonín, VETROPACK MORAVIA GLASS a.s. Kyjov, Teplárny Brno a.s., provoz Brno-sever, ŠMERAL Brno a.s., Českomoravský cement a.s. - cementárna Mokrá, CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o., provoz Mokrá, Kompresní stanice TRANSGAS č. 8 a Moravskoslezské cukrovary Hrušovany.
V roce 2003 nebyla na území kraje zaznamenána žádná havárie ve vztahu k ochraně ovzduší, nebyla přijata žádná regulační opatření v této oblasti.
2.2 Imise
V roce 2003 bylo prováděno měření kvality ovzduší v Jihomoravském kraji na 21 stanicích imisní kontroly, z toho 14 stanic bylo provozováno ČHMÚ, 5 stanic hygienickou službou, 1 stanici provozuje MZe a 1 stanice je provozována v rámci komunálního monitoringu.
Měření a posuzování kvality ovzduší se provádí podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), v platném znění, a podle nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. V Jihomoravském kraji i nadále zůstává v některých oblastech stálým problémem překračování limitních hodnot (LV) u suspendovaných částic velikostní frakce PM10 a u přízemního ozonu.
Největší překročení u 24hodinového aritmetického průměru suspendovaných částic PM10 bylo naměřeno na stanici Brno-Tuřany, a to dokonce i překročení limitní hodnoty navýšené o mez tolerance (LV + MT). LV byla překročena také na stanicích Mikulov-Sedlec, nikoliv však LV + MT.
Limitní hodnoty pro O3 (maximální denní 8hodinový klouzavý průměr) byly překročeny na všech čtyřech stanicích, které provádějí jejich měření (Mikulov-Sedlec, Brno-Tuřany, Hodonín, Brno-Kroftova). Překročen byl rovněž limit pro ozon AOT40 (součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací větší než 80 µg.m-3 [= 40 ppb] a hodnotou 80 µg.m-3 v dané periodě užitím pouze hodinových hodnot změřených každý den mezi 8:00 a 20:00 SEČ) na stanicích Mikulov-Sedlec a Brno-Tuřany, které provádějí měření.
U SO2 nedošlo k překročení LV na žádné měřící stanici. Nejvyšší hodnoty byly zjištěny u ukazatele SO2_1h (srovnává se 25. nejvyšší hodnota hodinového aritmetického průměru) na stanici Hodonín (84 % LV) a Brno-Tuřany (71 % LV).
U NOx rovněž nedošlo k překročení LV na žádné měřící stanici. Nejvyšší hodnota jednohodinové koncentrace NO2_1h byla zjištěna na stanici Brno-Tuřany (40 % LV).
Imisní limity u ostatních sledovaných látek nebyly v roce 2003 překročeny. Na většině monitorovacích stanic došlo u všech imisních koncentrací ke zlepšení jejich hodnot, s výjimkou výše uvedených překročení u suspendovaných částic PM10 a přízemního ozonu.
Celkové hodnocení meziroční změny kvality ovzduší v Jihomoravském kraji vyznívá příznivě. Nejpostiženějšími lokalitami jsou Brno, Hodonín, Mikulov a Vyškov z hlediska překračování LV pro PM10 a Brno a Mikulov pro ozon.
2.3 Program realizace snižování znečišťování ovzduší v roce 2003
V letech 2002 a 2003 byla zpracovávána krajská koncepce snižování emisí. Dne 29. 7. 2004 zveřejnil Jihomoravský kraj ve Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje, částka 21, ročník 2004, Nařízení Jihomoravského kraje, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí TZL, SO2, NOx, těkavých organických látek, NH3, CO, benzenu, Pb, Cd, Ni, As, Hg a polycyklických aromatických uhlovodíků Jihomoravského kraje a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje.
Společnost EKOTERMEX a.s., Vyškov (spalovna průmyslových a nebezpečných odpadů) a Spalovna komunálních odpadů Brno a.s. v současné době pracují na plnění plánu snižování emisí.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama